» کانونهای استان » کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی