» کانونهای استان کردستان » کانون های بازنشستگان استانداری

کانون بازنشستگان استانداری استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای شهاب حسین پناهی  

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 218 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای شهاب حسین پناهی 

آدرس : سنندج - خیابان نظام آباد پشت استانداری - پل بند 

شماره همراه :09187876897

شماره تماس : 087-331500300

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت