» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی