کانون بازنشستگان اداره کل آموزش وپرورش استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1-

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1000 نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

 رئیس کانون جناب آقای عارف دولت آبادی 

شماره همراه : 09183734235

شماره تماس : 087-33174703

شماره فکس : 33160204

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت