» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان شرکت پست