» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان شرکت پست

کانون بازنشستگان اداره پست استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای علی بدرودیان

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 100نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

 رئیس کانون جناب آقای علی بدرودیان

آدرس : سنندج - خیابان کشاورز - شرکت پست  

شماره همراه :09188734187

شماره تماس : 087-33227335

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت