» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان ثبت احوال