» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان علوم پزشکی شهرستان سقز

کانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی سقز ،  استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- سرکار خانم خضری 

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 450 نفر میباشد 

 رئیس کانونسرکار خانم خضری 

آدرس : سقز -خیابان کودک - جنب شرکت نفت قدیم - چسبیده به سرای امید 

شماره همراه :09187736454

شماره تماس :

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت