» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان دانشگاه کردستان