» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان علوم پزشکی قروه