» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش ناحیه1

کانون بازنشستگان آموزش و پرورش ناحیه 1 استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1-

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1791نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای سیروس بزرگی 

آدرس : سنندج - خیابان فلسطین - آموزش و پرورش ناحیه یک

شماره همراه :09188707498

شماره تماس : 087-33246533

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت