» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان دخانیات