» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان آموزش وپرورش شهرستان بیجار