» کانونهای استان کردستان » کانون بازنشستگان بهزیستی

کانون بازنشستگان سازمان بهزیستی استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای مراد مظفری 

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 400 نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای مراد مظفری 

شماره همراه :09181733504

شماره تماس : 087-33248251

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت