» کانونهای استان کردستان » کانون های بازنشستگان فرهنگ وارشاد