» کانونهای استان کردستان » کانون های بازنشستگان فرهنگ وارشاد

کانون بازنشستگان فرهنگ و ارشاد استان کردستان در سال ......... با تعداد .... عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1- جناب آقای بهاالادین بیدار

2-

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 102نفر میباشد 

 رئیس کانون جناب آقای بهاالدین بیدار

آدرس : سنندج - میدان آزادی - کوچه ارشاد - خانه فرهنگ 

شماره همراه :09183792774

شماره تماس : 087-33285070

شماره فکس :

 

 فعالیت ها واقدامات انجام  شده :

- پرداخت وام قرض الحسنه به اعضا

- تشکیل جلسات مداوم با اعضای کانون

-دریافت نظرات وپیشنهادات اعضای کانون

-برگزاری تورهای سیاحتی و زیارتی

-حضور در جلسات مدیریت صندوق بازنشستگی استان وهمکاری همه جانبه با آن مدیریت